ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายศราวุฒิ พรหมเบิด  รหัสนักศึกษา 5312000039  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1130200137163   บิดานายชัยยศ   พรหมเบิด   มารดานางสนิท   พรหมเบิด  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 55 1.5
2 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 58 1.5
3 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 59 1.5
4 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 57 1.5
5 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
6 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 55 1.5
7 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 55 1.5
8 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 55 1.5
9 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
10 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 56 1.5
รวม 27    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
2 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 62 2
3 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 57 1.5
4 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 55 1.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 พัฒนา กศน.อำเภอ 100
รวม 100