ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวรุจิเรข ปิ่นมณี  รหัสนักศึกษา 5312000011  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600105167   บิดานายทวี   ปิ่นมณี   มารดานางทองเรี่ย   พลอาชา  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
2 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
3 53/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
4 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
5 53/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
6 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 80 4
7 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
8 53/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 55 1.5
9 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
10 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
11 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 58 1.5
12 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
13 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
14 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 71 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 60 2
2 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
3 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 59 1.5
4 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 59 1.5
5 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
6 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 64 2
7 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 64 2
8 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 61 2
9 55/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 55 1.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 ร่วมใจถวายความจงรักภักดี 12 ส.ค.55 20
2 54/2 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพณีชุมชนลอยกระทง 16 พ.ย.54 20
3 55/1 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพณีชุมชนลอยกระทง 16 พ.ย.54 20
4 55/1 ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา 29 ก.ค.55 20
5 55/1 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.55 20
6 55/1 ร่วมโครงการถวายพระพร 5 ธัวามหาราช 5 ธ.ค.54 20
รวม 120