ใบแสดงตารางสอบ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อ-นามสกุล นายปทุม แท้เที่ยง  รหัสนักศึกษา 6521000058  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(210004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600131168   บิดานายชัยธวัช   แท้เที่ยง   มารดานางสมควร   ถมทอง  อายุ 25 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 2 02/03/67 1150 - 1230  
2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 02/03/67 1330 - 1410  
3 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 02/03/67 1420 - 1500  
4 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 02/03/67 1510 - 1550  
5 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 02/03/67 1600 - 1640  
6 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 03/03/67 1010 - 1050  
7 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 03/03/67 1420 - 1500  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ