ใบแสดงตารางสอบ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อ-นามสกุล นายชัยวัฒน์ จ่าอินทร์  รหัสนักศึกษา 6521000049  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601188872   บิดานายสายเพ็ญ   จ่าอินทร์   มารดานางสุเพียบ   ชื่นอยู่  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 2 02/03/67 1150 - 1230  
2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 02/03/67 1510 - 1550  
3 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 03/03/67 1010 - 1050  
4 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 03/03/67 1420 - 1500  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ