ใบแสดงตารางสอบ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อ-นามสกุล นางศศิกานต์ รักยิ่ง  รหัสนักศึกษา 6411000012  กลุ่ม  วังตะแบก(210006)

เลขที่บัตรประชาชน 3110401452551   บิดานายเริงชัย   รักยิ่ง   มารดานางฐิติภรณ์   แพงหลวง  อายุ 43 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 02/03/67 1010 - 1140  
2 สค11001 สังคมศึกษา 3 02/03/67 1240 - 1320  
3 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 02/03/67 1330 - 1410  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ