ใบแสดงตารางสอบ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 66/2

สนามสอบ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(พ.พ.)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อ-นามสกุล เด็กชายตะวัน แช่มช้อย  รหัสนักศึกษา 6321000034  กลุ่ม  เขาคีริส 2(210015)

เลขที่บัตรประชาชน 1100704037171   บิดาร.ต.ท.ชาญชัย   แช่มช้อย   มารดาน.ส.รำไพ   อินเอี่ยม  อายุ 13 ปี

วิชาบังคับ
# รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต สอบวันที่ เวลา หมายเหตุ
1 สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 2 02/03/67 1150 - 1230  
2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 02/03/67 1510 - 1550  
3 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 03/03/67 1010 - 1050  
4 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 03/03/67 1240 - 1320  
5 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 03/03/67 1330 - 1410  
6 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 03/03/67 1420 - 1500  
7 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 03/03/67 1510 - 1550  

หมายเหตุ

1.นักศึกษาจะต้องมาถึงสนามสอบก่อน 30 นาที
2.ดินสอ 2B ยางลบ
3.บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
4.ขอให้แต่งชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ