ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายปทุม แท้เที่ยง  รหัสนักศึกษา 6521000058  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(210004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600131168   บิดานายชัยธวัช   แท้เที่ยง   มารดานางสมควร   ถมทอง  อายุ 25 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
2 65/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
3 66/1 พท11001 ภาษาไทย 3 63 2
รวม 7    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 66 2.5
2 66/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 64 2
รวม 4    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0