ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชัยวัฒน์ จ่าอินทร์  รหัสนักศึกษา 6521000049  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601188872   บิดานายสายเพ็ญ   จ่าอินทร์   มารดานางสุเพียบ   ชื่นอยู่  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 66 2.5
2 65/2 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
3 65/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 70 3
4 66/1 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
5 66/1 พท11001 ภาษาไทย 3 70 3
6 66/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
7 66/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 68 2.5
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 66 2.5
2 66/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
2 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
รวม 15