ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศุภาวรรณ มั่นคำ  รหัสนักศึกษา 6521000030  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง 2(210014)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601190168   บิดานายรวย   มั่นคำ   มารดานางวาว   มั่นคำ  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 61 2
2 65/2 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
3 65/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 63 2
4 66/1 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
5 66/1 พท11001 ภาษาไทย 3 70 3
6 66/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 63 2
2 66/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 64 2
3 66/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
รวม 7    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 66/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก 20
2 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
3 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
4 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
5 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
6 66/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 5
รวม 60