ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงชลธิชา นาคเมฆ  รหัสนักศึกษา 6521000021  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง 2(210014)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900832879   บิดานายดาวรุ่ง   นาคเมฆ   มารดานางวันนิภา   นาคเมฆ  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 64 2
2 65/2 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 80 4
3 65/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 64 2
4 66/1 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
5 66/1 พท11001 ภาษาไทย 3 68 2.5
6 66/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
7 66/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 66 2.5
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 66 2.5
2 66/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 62 2
3 66/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
รวม 7    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
2 65/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
3 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
4 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
รวม 40