ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสำเนา เหมือนอิน  รหัสนักศึกษา 6521000012  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง 2(210014)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600025526   บิดานายยุทธ   เหมือนอิน   มารดานางจันทนา   เหมือนอิน  อายุ 48 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 63 2
2 65/2 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 85 4
3 65/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
4 66/1 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
5 66/1 พท11001 ภาษาไทย 3 69 2.5
6 66/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
7 66/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 65 2.5
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 67 2.5
2 66/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 70 3
3 66/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 67 2.5
รวม 7    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0