ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล เด็กชายกลวัชร ธรรมสอน  รหัสนักศึกษา 6421000037  กลุ่ม  วังควง(210008)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601210355   บิดานายประกัน   สังขาว   มารดานางสาวน้ำหวาน   ธรรมสอน  อายุ 13 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 64 2
2 64/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
3 64/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 58 1.5
4 65/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 60 2
5 65/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 60 2
รวม 14    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1
รวม 0    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 25
2 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
3 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
4 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
5 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
6 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
7 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
8 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
9 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
10 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
11 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
12 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
13 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
14 65/1 โครงการปัจฉิม 10
รวม 150