ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุธาวัลย์ อ้นปาน  รหัสนักศึกษา 6421000028  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง 2(210014)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601199203   บิดานายสาน   อ้นปาน   มารดานางวิลัย   อ้นปาน  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 69 2.5
2 64/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 68 2.5
3 64/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 74 3
4 64/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
5 65/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
6 65/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 70 3
7 65/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 61 2
8 65/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 59 1.5
9 65/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 64 2
10 65/2 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 79 3.5
11 65/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
12 66/1 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
13 66/1 พท11001 ภาษาไทย 3 75 3.5
14 66/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/2 สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 2 60 2
2 65/1 สค0200035 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 2 68 2.5
3 65/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 68 2.5
4 65/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 64 2
5 66/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 69 2.5
6 66/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
2 64/2 กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ 2
3 64/2 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอพรานกระต่าย 80
4 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
5 64/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
6 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
7 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
8 65/1 โครงการพลเมืองดีตามรอยยุคล 10
9 65/1 โครงการภาษาจีนเพื่อการค้า 40
10 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
11 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
12 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netัฒนาศั 10
13 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
14 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
15 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
16 65/2 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬากศน.กำแพงเพชรต้านยาเสพติด 10
17 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2566 วันที่ 16 ธ.ค.65 10
18 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
19 65/2 บริจาคกระทง 25
20 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
21 66/1 โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" 10
22 66/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
23 66/1 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าสีเขียว 20
24 66/1 โครงการประกวดโครงงาน 10
25 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 10
26 66/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 10
27 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 10
28 66/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่1 10
รวม 437