ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสมใจ เดชะผล  รหัสนักศึกษา 6411000030  กลุ่ม  คุยบ้านโอง(210009)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600333280   บิดานายสะอาด   เดชะผล   มารดานางชุม   เดชะผล  อายุ 59 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 พท11001 ภาษาไทย 3 65 2.5
2 64/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
3 64/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 69 2.5
4 64/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 69 2.5
5 64/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 70 3
6 64/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
7 65/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
8 65/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 78 3.5
9 65/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 66 2.5
10 65/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 81 4
11 65/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 59 1.5
12 65/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 63 2
13 65/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 63 2
14 66/1 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 61 2
2 64/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
3 64/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 62 2
4 64/2 สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 2 76 3.5
5 65/1 สค0200035 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 2 83 4
6 65/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 65 2.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติด 10
2 66/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง 20
3 66/1 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 5
4 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
5 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
6 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
7 64/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมศาสนาแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
9 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
10 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
11 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
12 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
13 65/1 โครงการพลเมืองดีตามรอยยุคล 10
14 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง 20
15 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 10
16 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
17 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
18 65/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง 20
19 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
รวม 220