ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธงชัย พวงทอง  รหัสนักศึกษา 6411000021  กลุ่ม  ท่าไม้ 2(210017)

เลขที่บัตรประชาชน 3620500174651   บิดานายช้ัน   พวงทอง   มารดานางเฉลี่ย   พวงทอง  อายุ 53 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 พท11001 ภาษาไทย 3 73 3
2 64/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
3 64/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 73 3
4 64/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 67 2.5
5 64/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 70 3
6 64/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
7 65/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
8 65/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 84 4
9 65/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 62 2
10 65/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 70 3
11 65/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 73 3
12 65/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
13 65/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 82 4
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 70 3
2 64/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
3 64/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 65 2.5
4 64/2 สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 2 74 3
5 65/1 สค0200035 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 2 66 2.5
6 65/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 67 2.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
2 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
3 65/1 กิจกรรมพัฒกศน.ตำบลพรานกระต่าย 25
4 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
5 65/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
6 65/2 โครงการปัจฉิม 10
7 65/2 บริจาคกระทง 50
8 65/2 กิจกรรมพัฒนากศน.ตำบลพรานกระต่าย(ตัดต้นไม้) 60
9 65/2 กิจกรรมบริจาคขนมวันเด็ก 25
รวม 205