ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางศศิกานต์ รักยิ่ง  รหัสนักศึกษา 6411000012  กลุ่ม  วังตะแบก(210006)

เลขที่บัตรประชาชน 3110401452551   บิดานายเริงชัย   รักยิ่ง   มารดานางฐิติภรณ์   แพงหลวง  อายุ 43 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 พท11001 ภาษาไทย 3 75 3.5
2 64/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 79 3.5
3 64/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 67 2.5
4 64/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 71 3
5 64/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
6 64/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
7 65/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
8 65/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 62 2
9 65/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 67 2.5
10 65/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 63 2
11 65/2 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 77 3.5
รวม 27    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 68 2.5
2 64/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
3 64/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 72 3
4 64/2 สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 2 74 3
5 65/1 สค0200035 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 2 73 3
6 65/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 68 2.5
7 65/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 67 2.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
2 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
3 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
4 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
5 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
รวม 155