ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายมนัส มานัสดง  รหัสนักศึกษา 6321000052  กลุ่ม  เขาคีริส 2(210015)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900727960   บิดานายพักภูมิ   มานัสดง   มารดานางสาวปริศนา   นาคกล่ำ  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 73 3
2 63/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 74 3
3 63/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
4 63/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 70 3
5 64/1 พท11001 ภาษาไทย 3 72 3
6 64/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
7 64/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 72 3
8 64/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 64 2
9 64/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
10 64/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
11 65/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
12 65/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 82 4
13 65/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 69 2.5
14 65/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 69 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 63 2
2 64/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 67 2.5
3 64/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
4 64/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 68 2.5
5 64/2 สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 2 72 3
6 65/1 สค0200035 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 2 78 3.5
7 65/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 69 2.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
2 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
3 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
4 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
5 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
6 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
7 65/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 50
8 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
9 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
10 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
11 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
12 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
13 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
14 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
15 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
16 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
17 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
18 65/1 โครงการปัจฉิม 10
รวม 230