ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล เด็กชายตะวัน แช่มช้อย  รหัสนักศึกษา 6321000034  กลุ่ม  เขาคีริส 2(210015)

เลขที่บัตรประชาชน 1100704037171   บิดาร.ต.ท.ชาญชัย   แช่มช้อย   มารดาน.ส.รำไพ   อินเอี่ยม  อายุ 13 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 พท11001 ภาษาไทย 3 61 2
2 64/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
3 66/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 60 2
รวม 9    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
2 64/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 58 1.5
รวม 4    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 5
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ 5
3 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
4 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/2 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์ และยาเสพติด 5
6 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จาก You Tube 5
7 63/2 โครงการอบรม การขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย จราจร 5
8 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกาชาด และ กฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
9 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
10 65/2 บริจาคกระทง 50
11 66/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี 20
รวม 160