ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกฤษฎา พลอาชา  รหัสนักศึกษา 6311000082  กลุ่ม  คุยบ้านโอง(210009)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601186632   บิดานายดาวรุ่ง   พลอาชา   มารดานางสีนวน   พลอาชา  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 56 1.5
2 63/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 60 2
3 63/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
4 63/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 65 2.5
5 63/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 63 2
6 64/1 พท11001 ภาษาไทย 3 63 2
7 64/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
8 64/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 62 2
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 64/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
2 64/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 63 2
รวม 4    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
2 63/2 กิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบลคุยบ้านโอง ระหว่างวันที่17 18 23 24 ธันวาคม 2564 20
3 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 5
4 63/2 โครงการค่ายวิชาการ 5
5 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จาก You Tube 5
6 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
7 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
8 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
11 64/2 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอพรานกระต่าย 80
12 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 1/2563 5
13 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
14 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
รวม 200