ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปัทณวรรณ จั่นจีน  รหัสนักศึกษา 6311000073  กลุ่ม  ท่าไม้ 2(210017)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600132008   บิดานายสมบัติ   อินทร์ลับ   มารดานางสาวบุญช่วย   จั่นจีน  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 76 3.5
2 63/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 67 2.5
3 63/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 77 3.5
4 63/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 85 4
5 63/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 70 3
6 63/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 70 3
7 63/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
8 63/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 74 3
9 64/1 พท11001 ภาษาไทย 3 75 3.5
10 64/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 66 2.5
2 64/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 66 2.5
3 64/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
4 64/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 66 2.5
รวม 8    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
2 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
3 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
4 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
5 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 5
10 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
12 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 25
รวม 160