ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกาญจนา สนธิโพธิ์  รหัสนักศึกษา 6311000028  กลุ่ม  เขาคีริส 2(210015)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900411962   บิดานายทิว   สนธิโพธิ์   มารดานางชลอ   มโนสิน  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
2 63/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 62 2
3 63/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
4 64/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 61 2
5 64/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
6 65/1 พท11001 ภาษาไทย 3 64 2
7 65/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 65 2.5
8 65/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
9 65/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 สค0200035 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 2 64 2
2 65/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
3 65/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 63 2
4 65/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 66 2.5
5 65/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 72 3
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
2 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
3 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
4 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
5 65/2 โครงการปัจฉิม 10
6 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
7 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
8 64/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมศาสนาแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
15 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
16 65/2 โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 10
รวม 205