ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวขวัญฤทัย ไฝเพชรดี  รหัสนักศึกษา 6311000019  กลุ่ม  ท่าไม้ 2(210017)

เลขที่บัตรประชาชน 1129900276075   บิดานายลำยงค์   ไฝเพชรดี   มารดานางยุพิน   แก้วลิ  อายุ 27 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 79 3.5
2 63/1 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 66 2.5
3 63/1 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 74 3
4 63/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
5 63/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 78 3.5
6 63/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 82 4
7 63/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
8 63/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 83 4
9 64/1 พท11001 ภาษาไทย 3 69 2.5
10 64/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 78 3.5
11 64/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
12 64/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 71 3
13 64/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 80 4
14 64/2 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 86 4
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 67 2.5
2 63/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 76 3.5
3 64/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 71 3
4 64/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
5 64/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 68 2.5
6 64/2 สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 2 78 3.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
2 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
3 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
4 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
5 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
6 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
7 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
8 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
9 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
10 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
11 63/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 5
12 64/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
13 64/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 10
14 64/2 บริจาคร่างกาย วันที่ 18 มีนาคม 2565 100
15 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
16 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
รวม 200