ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายศุภพล ขอนทอง  รหัสนักศึกษา 6221000059  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง 2(210014)

เลขที่บัตรประชาชน 1100201579241   บิดานายดนัย   ขอนทอง   มารดานางอุมาพร   หลวงกาสาน  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 68 2.5
2 62/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 61 2
3 62/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
รวม 6    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 55 1.5
รวม 2    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
2 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
3 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
รวม 15