ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางขาว โท้นพราห์ม  รหัสนักศึกษา 6221000031  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง 2(210014)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600522783   บิดานายอิง   คำชู   มารดานางทบ   คำชู  อายุ 52 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 66 2.5
2 62/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
3 63/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 63 2
4 63/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 62 2
5 63/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
6 63/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 69 2.5
7 63/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
8 63/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
9 64/1 พท11001 ภาษาไทย 3 64 2
10 64/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 57 1.5
2 64/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
3 64/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 60 2
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 5
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ 5
3 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
4 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/2 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์ และยาเสพติด 5
6 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จาก You Tube 5
7 63/2 โครงการอบรม การขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย จราจร 5
8 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกาชาด และ กฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
9 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
10 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
11 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
15 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
17 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
18 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
19 64/2 กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ 10
20 64/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
รวม 210