ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวดวงดาว เกิดพงษ์  รหัสนักศึกษา 6211000089  กลุ่ม  หนองหัววัว 2(210016)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600095081   บิดานายเจน   เกิดพงษ์   มารดานางอุไร   เกิดพงษ์  อายุ 27 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พท11001 ภาษาไทย 3 69 2.5
2 62/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
รวม 5    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 63 2
2 62/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 66 2.5
3 62/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0