ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายจุ่น เรือนเดื่อ  รหัสนักศึกษา 6211000061  กลุ่ม  หนองหัววัว 2(210016)

เลขที่บัตรประชาชน 3640300450604   บิดานายไหล   เรือนเดื่อ   มารดานางยวง   เรือนเดื่อ  อายุ 55 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พท11001 ภาษาไทย 3 74 3
2 62/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
3 62/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 70 3
4 62/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 65 2.5
5 62/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 64 2
6 62/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
รวม 13    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 66 2.5
2 62/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 66 2.5
3 62/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
4 62/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 60 2
รวม 8    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
รวม 20