ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอภิชัย จันไทย  รหัสนักศึกษา 6211000034  กลุ่ม  หนองหัววัว(210005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600117637   บิดานายหนูเวียง   จันไทย   มารดานางอรดี   จันไทย  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พท11001 ภาษาไทย 3 74 3
2 62/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
3 62/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 73 3
4 62/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 72 3
5 62/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
6 62/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
7 63/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 76 3.5
8 63/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 83 4
9 63/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 81 4
10 63/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 80 4
11 63/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 83 4
12 63/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
13 63/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 81 4
14 64/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 65 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 70 3
2 62/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 68 2.5
3 62/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 67 2.5
4 62/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 65 2.5
5 63/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 66 2.5
6 63/2 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 65 2.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
2 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
3 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
4 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)15กรกฎาคม62 10
5 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
6 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)18กรกฎาคม62 10
7 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
8 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 25
9 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
10 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
11 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
12 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
13 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
14 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
15 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
16 62/1 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 30
17 62/2 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 30
18 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
รวม 210