ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเจษฎาพร อุดมสุข  รหัสนักศึกษา 6211000025  กลุ่ม  หนองหัววัว(210005)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900646196   บิดานายอุทิตย์   อุดมสุข   มารดานางสาวพรทิพย์   หงษ์ยนต์  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พท11001 ภาษาไทย 3 73 3
2 62/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
3 62/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 66 2.5
4 62/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 73 3
5 62/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
6 62/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
7 63/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
8 63/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 74 3
9 63/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 80 4
10 63/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 80 4
11 63/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 79 3.5
12 63/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 82 4
13 63/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 75 3.5
14 64/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 67 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 68 2.5
2 62/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 72 3
3 62/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
4 62/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 67 2.5
5 63/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 68 2.5
6 63/2 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 66 2.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
3 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
4 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
5 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
6 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
7 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
8 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
9 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)18กรกฎาคม62 10
10 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)22กรกฎาคม62 10
11 62/1 โครงการดำเนินการเชิงรุกด้านเอดส์แก่เยาวชนอำเภอพรานกระต่าย 5
12 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
13 62/2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งสู่ กศน.เกมส์ ครั้งที่5 5
14 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
15 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
16 62/2 โครงการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.อำเภอพรานกระต่ายมุ่งสู่กศน.เกมส์ครั้งที่5(พิจิตร) 5
17 62/2 โครงการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.อำเภอพรานกระต่ายมุ่งสู่กศน.เกมส์ครั้งที่5(ลำปาง) 20
18 62/2 โครงการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.อำเภอพรานกระต่ายมุ่งสู่กศน.เกมส์ครั้งที่5(อุบล) 30
19 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
20 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
21 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
22 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
23 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
รวม 225