ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฑารัตน์ เอิ่บผักแว่น  รหัสนักศึกษา 6111000077  กลุ่ม  คุยบ้านโอง(210009)

เลขที่บัตรประชาชน 1209601396841   บิดานายสมคิด   เอิ่บผักแว่น   มารดานางพรพรรณ   เอิ่บผักแว่น  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
2 61/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 58 1.5
3 61/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 57 1.5
4 61/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 60 2
5 61/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 62 2
6 61/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 62 2
7 61/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 64 2
8 62/1 พท11001 ภาษาไทย 3 65 2.5
9 62/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
10 62/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 62 2
11 62/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 60 2
12 62/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
รวม 31    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 58 1.5
2 62/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 61 2
3 62/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 63 2
4 62/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
5 62/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 57 1.5
6 62/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 67 2.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
3 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
4 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
6 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
7 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
8 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
9 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง 20
10 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง วันที่ 13 - 20 ก.พ.2562 20
11 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
12 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
13 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
14 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
รวม 210