ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศศิวิมล มหึมา  รหัสนักศึกษา 6111000059  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง 2(210014)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600209805   บิดานายสนิด   มหึมา   มารดานางบุญเลย   มหึมา  อายุ 47 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
2 61/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 73 3
3 61/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
4 61/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 64 2
5 61/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
6 61/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 64 2
รวม 2    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
รวม 20