ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสมศรี ทั่งทอง  รหัสนักศึกษา 6111000040  กลุ่ม  วังควง(210008)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600564214   บิดานายทุเรียน   ทั่งทอง   มารดานางเหงิม   ทั่งทอง  อายุ 52 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
2 61/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 60 2
3 61/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 72 3
4 61/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
5 61/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 60 2
6 61/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 68 2.5
7 61/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
8 61/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 71 3
9 62/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
10 62/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 66 2.5
11 62/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 64 2
12 62/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 63 2
13 62/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 68 2.5
2 61/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 68 2.5
3 62/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 65 2.5
4 62/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 67 2.5
5 62/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
6 62/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 61 2
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 ไหว้ครู 10
3 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
4 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
5 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
6 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
7 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
8 61/2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทงปี 2561) 10
9 61/2 พัฒนากศน.ตำบลวังควง 20
10 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
11 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
12 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
13 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
14 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
15 62/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
16 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
17 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
รวม 235