ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธีรภัทร บุญยัง  รหัสนักศึกษา 6111000031  กลุ่ม  วังควง(210008)

เลขที่บัตรประชาชน 1749900870800   บิดานายพันธ์ศักดิ์   บุญยัง   มารดานางสาวอำพร   ชนะค้า  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 59 1.5
2 61/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 57 1.5
3 61/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 59 1.5
4 61/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
5 61/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 58 1.5
6 61/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
7 61/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
8 62/1 พท11001 ภาษาไทย 3 65 2.5
9 62/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
10 62/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 56 1.5
11 63/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 61 2
12 63/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 60 2
13 63/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 57 1.5
2 62/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 64 2
3 63/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 70 3
4 63/2 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 69 2.5
5 63/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 61 2
6 64/1 สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 2 59 1.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
3 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
4 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
6 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
7 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
8 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
9 63/1 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
10 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
11 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
12 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
13 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
14 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
15 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
16 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
17 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
18 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
19 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
20 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
21 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่สงไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
22 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
23 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
24 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
25 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
26 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
27 64/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 25
28 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
29 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
รวม 310