ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอนงค์ ขอนทอง  รหัสนักศึกษา 6111000013  กลุ่ม  เขาคีริส 2(210015)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600051918   บิดานายสิน   ขอนทอง   มารดานางทองคำ   ขอนทอง  อายุ 49 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
2 61/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 74 3
3 61/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
รวม 8    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 65 2.5
รวม 2    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
รวม 10