ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสมบูรณ์ วันมา  รหัสนักศึกษา 6021000156  กลุ่ม  เขาคีริส 2(210015)

เลขที่บัตรประชาชน 3620101492919   บิดานายจวน   วันมา   มารดานางบาง   วันมา  อายุ 50 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
2 60/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 70 3
3 60/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
4 60/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 76 3.5
รวม 8    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 58 1.5
รวม 2    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
3 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
4 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
รวม 70