ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอัญชิษฐา รอดกสิกรรม  รหัสนักศึกษา 6021000138  กลุ่ม  หนองหัววัว 2(210016)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600002836   บิดานายเช้า   รอดกสิกรรม   มารดานางบัวลอย   รอดกสิกรรม  อายุ 44 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 74 3
2 61/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 81 4
3 61/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 81 4
4 61/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
5 61/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 57 1.5
6 61/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 73 3
7 61/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 81 4
8 61/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 79 3.5
9 62/1 พท11001 ภาษาไทย 3 82 4
10 62/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
11 62/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 63 2
12 62/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 72 3
13 62/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 73 3
14 62/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 76 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 58 1.5
2 61/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 67 2.5
3 61/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 59 1.5
4 62/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 70 3
5 62/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 67 2.5
6 62/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
2 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
3 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
4 61/1 ไหว้ครู 10
5 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
6 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
7 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
8 61/1 โครงการบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร"พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 50
9 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
รวม 200