ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอณิศรา มะยมหิน  รหัสนักศึกษา 6011000140  กลุ่ม  คุยบ้านโอง(210009)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601182289   บิดานายณรงค์   มะยมหิน   มารดานางแรม   มะยมหิน  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พท11001 ภาษาไทย 3 74 3
2 60/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
3 60/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 61 2
4 60/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
5 61/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
6 61/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 66 2.5
7 61/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 62 2
8 61/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
9 61/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 71 3
10 61/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 68 2.5
11 63/1 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 62 2
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 61 2
2 60/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 59 1.5
3 60/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 65 2.5
4 60/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 64 2
5 60/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
6 60/1 พท12006 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 56 1.5
7 60/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 55 1.5
8 61/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 63 2
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
2 60/1 โครงการการจัดกิจกรรมตามโครงการนักศึกษา กศน.ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ 10
3 60/1 โครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย 15
4 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
5 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
6 60/1 โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
7 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
8 60/2 พัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 15
9 61/1 ไหว้ครู 10
10 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
11 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
12 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
13 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
14 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
15 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
16 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
17 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง 20
18 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลคุยบ้านโอง วันที่ 13 - 20 ก.พ.2562 20
19 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
20 61/2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5
21 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
22 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
23 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
24 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
25 62/1 โครงการดำเนินการเชิงรุกด้านเอดส์แก่เยาวชนอำเภอพรานกระต่าย 5
26 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
รวม 430