ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภาพร สมอนาค  รหัสนักศึกษา 6011000065  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง 2(210014)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900384124   บิดานายประเทือง   สมอนาค   มารดานางประมวล   สมอนาค  อายุ 22 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พท11001 ภาษาไทย 3 69 2.5
2 60/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
3 60/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
4 60/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 63 2
5 60/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
6 60/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 63 2
7 61/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
8 61/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 57 1.5
9 61/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 58 1.5
10 61/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
11 61/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 65 2.5
12 61/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 63 2
13 61/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
14 61/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 72 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 65 2.5
2 60/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 60 2
3 60/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 62 2
4 60/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 61 2
5 60/1 พท12006 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 62 2
6 61/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 56 1.5
7 61/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 66 2.5
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
2 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
3 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
4 60/1 โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
5 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
6 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
7 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 5
8 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 5
9 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
10 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 10
รวม 200