ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเกียรติศักดิ์ ทองอ่อน  รหัสนักศึกษา 6011000056  กลุ่ม  หนองหัววัว 2(210016)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600139401   บิดานายสมสวย   ทองอ่อน   มารดานางวันเพ็ญ   ทองอ่อน  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
รวม 2    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 67 2.5
2 62/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 64 2
3 62/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
2 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
รวม 10