ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสหัสวรรษ เกตุวงษ์  รหัสนักศึกษา 6011000038  กลุ่ม  คุยบ้านโอง(210009)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900549387   บิดานายนเรศ   เกตุวงษ์   มารดานางฉัตรฤดี   แซ่โง้ว  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พท11001 ภาษาไทย 3 67 2.5
2 60/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
3 60/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 56 1.5
4 61/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 56 1.5
5 62/1 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 62 2
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 69 2.5
2 60/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 60 2
3 60/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 61 2
4 60/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 59 1.5
5 60/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
6 60/1 พท12006 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 61 2
7 60/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 58 1.5
8 61/2 สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 2 55 1.5
9 62/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 61 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 61/1 ไหว้ครู 10
3 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
4 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
5 60/1 โครงการอบรมติวเข้มให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
6 60/1 โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิต 20
7 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 20
8 60/2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
9 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
10 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
11 61/1 โครงการสอนเสริม 20
รวม 200