ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปิยะพร เริงเขตการ  รหัสนักศึกษา 5921000031  กลุ่ม  พรานกระต่าย(210001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900362368   บิดานายวิมล   เริงเขตการ   มารดานางสาวน้ำทิพย์   เขียวมูล  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 65 2.5
2 59/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 74 3
3 59/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
4 59/2 สค11001 สังคมศึกษา 3 74 3
5 60/1 พท11001 ภาษาไทย 3 82 4
6 60/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 81 4
7 60/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
8 60/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 69 2.5
9 60/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 78 3.5
10 60/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 73 3
11 61/1 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 78 3.5
12 61/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 65 2.5
13 61/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 79 3.5
14 61/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 82 4
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 2 76 3.5
2 60/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 68 2.5
3 60/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 62 2
4 60/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 62 2
5 60/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 62 2
6 60/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
7 60/1 พท12006 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 61 2
8 60/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 62 2
9 61/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 67 2.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน 20
2 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
3 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 26-31 กรกฎาคม 2560 25
5 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 26-31 พฤษภาคม 2560 25
6 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 19-20 มิถุนายน 2560 25
7 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
8 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
9 60/1 โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
10 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
11 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
รวม 285