ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพัทธดนย์ เกิดพงษ์  รหัสนักศึกษา 5821000056  กลุ่ม  ท่าไม้ 4(210012)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601169134   บิดานายถอน   เกิดพงษ์   มารดานางทิน   เกิดพงษ์  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
2 58/2 พท11001 ภาษาไทย 3 62 2
3 58/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 59 1.5
4 59/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 61 2
5 59/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
6 60/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 62 2
7 60/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 62 2
8 60/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
9 60/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
10 60/2 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 59 1.5
2 58/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 62 2
3 58/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 56 1.5
4 59/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 67 2.5
5 59/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
6 59/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 61 2
7 60/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 61 2
8 60/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 61 2
9 60/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 61 2
10 60/1 พท12006 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 61 2
11 60/1 พต12002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น 2 59 1.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
2 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
3 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
4 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
5 60/1 โครงการปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
6 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
7 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 24-29 กรกฎาคม 2560 25
8 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
9 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
10 60/1 โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
11 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
12 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
13 59/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
14 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
รวม 265