ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางอนงค์ มุกดา  รหัสนักศึกษา 5821000047  กลุ่ม  วังตะแบก(210006)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600273082   บิดานายน้อย   มาน้อย   มารดานางจีรี   มาน้อย  อายุ 53 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
2 58/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
3 58/2 พท11001 ภาษาไทย 3 67 2.5
4 58/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 72 3
5 59/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 68 2.5
6 59/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
7 59/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 63 2
8 59/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 63 2
9 59/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 78 3.5
10 59/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
11 60/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 69 2.5
12 60/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 77 3.5
13 60/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 77 3.5
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 61 2
2 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 63 2
3 58/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 60 2
4 58/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 63 2
5 59/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 67 2.5
6 59/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
7 60/1 พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2 63 2
8 60/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 64 2
9 60/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 65 2.5
10 60/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 69 2.5
11 60/1 พท12006 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 64 2
12 60/1 พต12002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น 2 81 4
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ช่วยกิจกรรมบริจาคโลหิต 10
2 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
3 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
4 60/1 โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
5 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
6 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลวังตะแบก ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 40
7 60/1 พัฒนากศน.ต.วังตะแบก 50
8 60/1 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
9 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
10 61/1 พัฒนากศน.ตำบลวังตะเเบก วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 16
รวม 236