ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสาธิต วีระตุมมา  รหัสนักศึกษา 5821000038  กลุ่ม  คลองพิไกร(210010)

เลขที่บัตรประชาชน 3500600265765   บิดานายทอง   วีระตุมมา   มารดานางรำจวน   วีระตุมมา  อายุ 47 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
2 58/2 พท11001 ภาษาไทย 3 71 3
3 58/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 82 4
4 59/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 74 3
5 59/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 71 3
6 59/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 60 2
7 59/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 70 3
8 59/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 79 3.5
9 60/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 66 2.5
10 60/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 77 3.5
11 60/1 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
12 60/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 76 3.5
13 60/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
14 60/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 78 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 63 2
2 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 63 2
3 58/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 74 3
4 58/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 66 2.5
5 59/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
6 59/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
7 59/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
8 60/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 61 2
9 60/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 72 3
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 59/1 พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร 10
3 59/1 พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร 10
4 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระดี่หมู่4 10
5 59/1 รักต้นไม้ประจำปี 2559 10
6 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
7 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
8 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
9 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
10 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 1-5 สิงหาคม 2560 30
11 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 7,8,9,10 กันยายน 2560 24
12 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 214