ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐวรรณ จัดเขตรกรรม  รหัสนักศึกษา 5821000029  กลุ่ม  ท่าไม้ 4(210012)

เลขที่บัตรประชาชน 1610200075066   บิดานายหนึ่ง   หงษ์ร่อน   มารดานางสุจินต์   จัดเขตรกรรม  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
2 58/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
3 58/2 พท11001 ภาษาไทย 3 73 3
4 58/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 79 3.5
5 59/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 64 2
6 59/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
7 59/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 67 2.5
8 60/1 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
9 60/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
10 60/2 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 72 3
11 60/2 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 75 3.5
12 60/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 75 3.5
13 61/1 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 66 2.5
14 61/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 77 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 66 2.5
2 58/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 63 2
3 58/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 63 2
4 59/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 68 2.5
5 59/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
6 60/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 61 2
7 60/1 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 62 2
8 60/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 61 2
9 60/1 พท12006 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 60 2
10 60/1 พต12002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น 2 61 2
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
2 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 20
3 60/1 โครงการปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
5 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
6 60/1 โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
7 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
8 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
9 61/1 ไหว้ครู 10
10 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
11 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
รวม 215