ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายปทุม แท้เที่ยง  รหัสนักศึกษา 5721000071  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(210004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600131168   บิดานายผัน   แท้เที่ยง   มารดานางสมควร   แท้เที่ยง  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
2 58/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
3 58/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
4 59/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 62 2
5 59/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 61 2
6 59/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
7 59/2 พท11001 ภาษาไทย 3 61 2
8 59/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 61 2
9 60/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 68 2.5
10 60/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 65 2.5
2 57/2 ทร02015 แฟ้มสะสมงาน 1 65 2.5
3 57/2 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 63 2
4 58/1 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 55 1.5
5 58/1 พต12005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 55 1.5
6 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 60 2
7 58/1 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 58 1.5
8 58/1 พว02022 การปลูกพืชไร้ดิน 1 59 1.5
9 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
2 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
3 60/1 โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
4 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
5 60/1 โครงการัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส และแหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 2560 15
6 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-29 กันยายน 2560 15
7 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
8 59/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 170