ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาววีรยา รอดกสิกรรม  รหัสนักศึกษา 5721000062  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(210002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600100408   บิดานายดอกรัก   รอดกสิกรรม   มารดานางเล็ก   รอดกสิกรรม  อายุ 22 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
2 57/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 71 3
3 57/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 83 4
4 57/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 75 3.5
5 58/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
6 58/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 68 2.5
7 58/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
รวม 14    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 73 3
2 57/2 ทร02015 แฟ้มสะสมงาน 1 65 2.5
3 57/2 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 65 2.5
4 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
5 58/1 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 66 2.5
6 58/1 พว02022 การปลูกพืชไร้ดิน 1 61 2
7 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
รวม 10