ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนภาพร สุอินดี  รหัสนักศึกษา 5721000035  กลุ่ม  ท่าไม้ 4(210012)

เลขที่บัตรประชาชน 5670201173358   บิดานายบุญมี   สุอินดี   มารดานางมาลี   สุอินดี  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 61 2
2 57/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 60 2
3 57/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
4 58/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
5 58/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
6 58/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
7 58/2 พท11001 ภาษาไทย 3 67 2.5
8 58/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 64 2
9 59/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 63 2
2 57/2 ทร02015 แฟ้มสะสมงาน 1 57 1.5
3 57/2 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 64 2
4 58/1 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 59 1.5
5 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 63 2
6 58/1 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
7 58/1 พว02022 การปลูกพืชไร้ดิน 1 58 1.5
8 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
9 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 64 2
10 58/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
11 59/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 67 2.5
12 59/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
13 59/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 63 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
4 59/1 อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดทำหนังสือ 20
5 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
6 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 20
7 60/1 โครงการปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
8 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
9 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
10 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
11 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
12 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
13 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
14 59/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 260