ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองวงษ์  รหัสนักศึกษา 5721000026  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(210002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900619067   บิดานายสุวินัย   เรืองวงษ์   มารดานางพนาวัลย์   เรืองวงษ์  อายุ 12 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 63 2
2 57/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 73 3
3 57/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
4 57/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 65 2.5
5 58/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
6 58/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 64 2
7 58/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
8 58/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
9 58/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
10 58/2 พท11001 ภาษาไทย 3 71 3
11 58/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 74 3
12 59/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
13 59/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 67 2.5
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 69 2.5
2 57/2 ทร02015 แฟ้มสะสมงาน 1 65 2.5
3 57/2 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 66 2.5
4 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 68 2.5
5 58/1 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
6 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 57 1.5
7 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 65 2.5
8 58/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 64 2
9 58/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 58 1.5
10 59/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 69 2.5
11 59/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
4 59/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
5 59/1 อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา 20
6 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
7 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
8 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
9 59/1 ซ่อมแซมชั้นหนังสือ 20
10 59/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 55
รวม 200