ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอนุชิต วายุบุตร  รหัสนักศึกษา 5721000017  กลุ่ม  หนองหัววัว 2(210016)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600142470   บิดานายศรชัย   วายุบุตร   มารดานางรังสาด   จำรูลศรี  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 62 2
2 58/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 58 1.5
3 58/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
4 58/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
5 61/2 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 62 2
6 62/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
7 63/1 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 59 1.5
8 63/1 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 60 2
9 63/1 พท11001 ภาษาไทย 3 63 2
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 56 1.5
2 57/2 ทร02015 แฟ้มสะสมงาน 1 57 1.5
3 57/2 ทช02001 บัญชีชาวบ้าน 1 66 2.5
4 61/1 สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2 58 1.5
5 62/1 อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
6 62/2 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2 60 2
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
รวม 30