ใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกระถิน ถ้ำแก้ว  รหัสนักศึกษา 5521000066  กลุ่ม  ท่าไม้(210007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900362597   บิดานายวัน   ถ้ำแก้ว   มารดานางสุดใจ   ถ้ำแก้ว  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช11003 ศิลปศึกษา 2 64 2
2 55/2 พค11001 คณิตศาสตร์ 3 60 2
3 55/2 สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
4 55/2 อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 2 63 2
5 56/1 ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 76 3.5
6 56/1 พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 65 2.5
7 56/1 สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
8 56/1 อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 4 68 2.5
9 56/2 ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
10 56/2 ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
11 56/2 พท11001 ภาษาไทย 3 76 3.5
12 56/2 อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2 71 3
13 57/1 สค11001 สังคมศึกษา 3 72 3
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 พท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 72 3
2 55/2 พท12004 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1 65 2.5
3 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 68 2.5
4 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 61 2
5 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 69 2.5
6 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 72 3
7 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 64 2
8 56/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 63 2
9 56/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 67 2.5
10 57/1 สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร 1 58 1.5
11 57/1 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 65 2.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนากศน.อำเภอ 200
รวม 200